Kabul

نقش ادارات دولتی، موسسات – نهادهای خصوصی و همشهریان شهرکابل در مبارزه با آلودگی هوا شهرکابل

زیست شهرکابل

بخش دوم

 1. اداره شاروالی کابل
  شاروالی ها مسولیت پلان سازی ، تنظیم ، استفاده از زمین شهری و اداره و تنظیف شهر را به عهده دارند.
  بادر نظر داشت ازدیاد نفوس و مهاجرت های جبری و داوطلبانه از دهات به شهرها و همچنان سیستم های جدید تجارتی و ترانزیتی شهری و تقاضا به کالا های مصرفیکه در چندین سال آینده متصور است در پلان های شهری و انکشاف آن روی دست گرفته شود. انکشاف، مواظبت و نظارت از سر سبزی و صفایی شهر نیز جز لاینفک این ادارات میباشد که در صورت دیزاین انکشاف علمی پلان های شهری میتواند تا حدود زیادی از انتشار آلودگی های طبیعی و گرد و غبار جلوگیری نماید.

پالیسی هایکه از آلودگی های محیط زیست جلوگیری نماید عبارت اند از.

 • ساختار اداری قوی و قانونی
 • اصلاح و ارتقای ظرفیت های تخنیکی
 • اصلاح ظرفیت های اداری
 • استفاده از وسایل سالم تنظیم محیطی
 • آگاهی عامه.

ضمنآ کنترول و آگهی دهی مردم در سطح گذرها و محلات از طریق وکلای گذر، شوارهای محلی، ملا امامان و شوراهای جوانان، زیرا در جامعه ما نقش مساجد، ملا امامان، شورا ها و بزرگان پر رنگ است و میتواند موثر واقع گردد.

 • ایجاد مرکز یا شعبه تحقیقاتی و ظرفیت سازی در چارچوب شاروالی کابل جهت بررسی های علمی در راستای تصفیه زباله ها و کنترول آب های سطحی و تبدیل ساحات کوهی و تپه های داخلی شهر به مراکز تفریحی و فضای سبز با استفاده از این مرکز میتوان زباله های که در سطح شهر وجود دارد را تصفیه و به مواد مورد استفاده تبدیل کرد.
 • نشر آگهی های تبلیغاتی در سطح شهر و برگزاری محافل علمی و سینمارهای آگهی دهی در خصوص زیان های ناشی از آلودگی صوتی و فرهنگ سازی چگونگی بازاریابی بدون ایجاد آلودگی های صوتی و محیطی با هماهنگی شوراهای چهارگانه(علماء، وکلای گذر، جوانان و خبرگان)
 • ایجاد شبکه های رضا کارانه مردمی با هماهنگی وکلای گذر و شوراهای اجتماعی در سطح نواحی جهت دفع و کنترول آلودگی محیط زیست ، زباله ها ، بلند بردن سطح آگهی و ایجاد فرهنگ شهر نشینی .
 • راه اندازی برنامه های مشارکت مردمی مانند حشر عمومی در سطح نواحی 22 گاه شهر کابل.
 • راه اندازی برنامه های رقابتی در سطح نواحی جهت مبارزه با آلودگی محیط زیستی.
 • ترویج فعالیت‌های رضا کارانه بین جوانان و تقویت فرهنگ متذکره با توجه به پلان استراتیژیک عمومی شاروالی کابل.

خلاصه کلام!
بي توجهي به آلودگي هوا، پيامدهاي ناگواري در پي خواهد داشت.

عمده ترين پيامد ناگوار افزايش آلودگي هوا، شيوع امراض گوناگون ناشي از هواي آلوده خواهد بود.

آلودگي هوا بر دستگاه داخلي بدن همانند قلب و سيستم تنفس و اندام خارجي انسان همانند چشم و پوست اثرات مخرب به جا مي گذارد.

آلودگي هوا باعث بوجود آمدن بيماري هاي تنفسي، آلرژي هاي پوستي و حتي بيماري هاي صعب العلاجي چون سرطان مي گردد و زندگي بسياري از افراد جامعه را با تهديد مواجه مي سازد.

نهاد های دولتی در افغانستان تاکنون به آلودگي هواي شهر کابل بي توجه بوده است و براي کاهش آن تلاش جدي نکرده است، اما انتظار مي رود که آلودگي شديد هواي کابل در اين روزها، مقامات امارت اسلامی را وادار کند تا در اين راستا برنامه هاي عملي را روي دست گيرند.

حکومت براي اينکه بتواند آلودگي هواي شهر کابل را کنترول کند و پيامدهاي ناگوار ناشي از آن را کاهش دهد، بايد مانع ورود وسايل کهنه و فرسوده و تيل کم کيفيت در کشور گردد.

همچنان حکومت بايد شهروندان را تشويق کند که بجاي ذغال و چوب از گاز براي گرم کردن خانه هاي شان استفاده کنند.

براي اين کار بايد واردات گاز مايع افزايش يابد و قيمت آن کاهش يابد تا همه ي شهروندان توان استفاده از آن را داشته باشد.

امارت اسلامی بايد اداره ملي حفاظت از محيط زيست را وادار بسازد تا در مورد آلودگي هواي شهر کابل از طريق رسانه ها، شوراهای اجتماعی و مردمی و وکلای گذر نواحی 22گانه به شهروندان آگاهي دهي کند، همچنان اين اداره بايد بصورت منظم ميزان آلودگي هواي شهر کابل را براي مردم گزارش دهد و از آنها بخواهد که براي کاهش آلودگي هواي پايتخت کشور همکاري کنند.

 1. وزارت زراعت و مالداری.
  اشتراک این وزارت در همآهنگی مستقیم با اداره ملی حفاظت محیط زیست در انکشاف استراتیژی برای سرسبزی شهر که یکی از اجزای عمده کنترول آلودگی هوا میباشد کمک خواهد کرد.
 2. وزارت تجارت.
  ورود تیل های مخلوط غیر استاندارد در افغانستان شیوه روز افرون بخود گرفته است، نظر به بعضی تخمین ها تفاوت در قیمت های پطرول و دیزل و همچنان تیل های دیگر مانند تیل خاک و محلول های صنعتی تیل وسایط نقلیه و غیر نقلیه تقریبا به حدی است که حتی به کشور های همسایه قابل مقایسه نمیباشد.

این تیل های غیر معیاری میتواند خطرات روز افزون و انتشار دود را در قبال داشته باشد.

تیل های مخلوط و غیر معیاری (تیل خاک ، پطرول و دیزل) باعث ازدیاد مقادیر هنگفت انتشار هایدروکاربن ها ، کاربن مونو اکساید، و اکساید نایتروجن میگردد.

استعمال این تیل ها باعث انتشار تاکسین ها مانند بنزین و هایدرو کاربن پولی ایروماتیک و بالاخره باعث عدم فعالیت انجن و ناکامی آن گردیده که درنتیجه خطر جدی به دریور و دیگران متوجه خواهد ساخت.

که عامل اصلی این مشکل عدم تسهیلات الزم امتحان تیل و نظارت بر عرضه تیل در کشور میباشد، همآهنگی این وزارت اساس کنترول آلودگی های بیرونی و درونی خواهد بود.

 1. وزارت صحت.

چون آلودگی هوا اثرات نامطلوب صحی را به میان میاورد و این اثرات شامل تخریش سیستم تنفسی و از کار انداختن شش ها ، ازدیاد در وقایع امراض برانشیتی، افزایش امراض تنفسی،چشم دردی ، سردردی و بالاخره باعث مرگ ومیر میگردد که ریاست حفظ الصحه در این وزارت رول کلیدی دارد، این ریاست میتواند که معلومات را به ارتباط نوع آلودگی ها از طریق اطلاعات جمعی به گوش هموطنان برسانند تاخود در قسمت کنترول و جلوگیری از امراض اقدام نماید.

 1. وزارت شهرسازی. این وزارت و ادارات مربوطه به آن در قسمت طرح پلان های شهری بخاطر تنظیم ادارات انکشاف شهری در جهت تخصیص منظم و موثر زیربنای شهری موثر خواهد بود

.این وزارت میتواند که مسایل احیای مجدد را در یک پلان منظم و موثر شهری که آلودگی ها را به حد قابل ملاحظه کم سازد بگنجاند.

 1. وزارت ترانسپورت.

یکی از پالیسی هایکه بتواند استفاده از ترانسپورت شهری را افزایش دهد وضع محدودیت ها و کنترول وسایط نقلیه شخصی است.

اهداف آن باید کم ساختن مستقیم تاثیرات آلودگی هوای که توسط ترانسپورت عامه بوجود میاید و اعظمی ساختن مفیدیت های غیر مستقیم با ایجاد ترانسپورت بس های سریع شهری که ظرفیت بیشتر مسافرین شهری را داشته باشد خواهد بود.

 1. وزارت انرژی و آب.

یکی از وزارت های کلیدی که میتواند در قسمت کنترول آلودگی هوا سهم بارز داشته باشد وزارت انرژی و آب است.

معرفی تکنولوژی های مناسب محیطی ، توسعه دستگاه های تولید برق آبی، انرژی قابل تجدید و وسایل محفوظ محیطی از وظایف این وزارت بوده که ترویج و توسعه آن در کشور میتواند به اندازه کافی در مصارف تیل و مواد محرقاتی دیگر که عوامل عمده آلودگی است تغیر بیاورد.

 1. موسسات غیر دولتی.

کمبود معلومات در کشور یکی از موانع عمده در ارتباط با معرفی و تطبیق پالیسی های کنترول آلودگی ها میباشد.

باشندگان محل شاید صرف با مشاهده دود سیاه در فضا بدانند که هوا آلوده است اما آنها از خطرات جدی و زهری بودن این هوا آگاهی ندارند .

یا اینکه بعضی ها فکر میکنند دودیکه از حریق بته ها و پلاستیک بوجود میآید باعث ریزش آب از چشم ها میگردد مگر آنرا به اثرات منفی عوارض بیشتر که بالای صحت دارد ارتباط داده نمیتواند.

امکان دارد بیشترین خطرات صحی ناشی از آلودگی ها باشد. حکومت میتواند که تمام اقدامات را که بخاطر کنترول غیر مترقبه الودگی ها رویدست دارد به جوامع مدنی و موسسات غیرحکومتی اننتقال دهد تا از همین طریق آلودگی ها را تقلیل بخشد.

 1. سکتورهای خصوصی.

بسیاری از ارگان های که مصروف تطبیق فعالیت های مختلف میباشند مربوط به سکتور های خصوصی بوده و به نحو از آنها نوعیت هوا را متضرر میسازند که این هم مربوط به نوع شغل آن ها میباشد.

بخاطر موثریت بیشتر پالیسی کنترول آلودگی، تمام دست اندر کاران همچون مشاغل باید سهمی را در تغیر عادات و پالیسی ها داشته باشند و تعهدات شان در مقابل عدم آلوده سازی باید مستحکم و پایدار باشد.

این تعهدات امکان دارد پولی باشد ، امکان دارد که به شکل تکس باشد که از آن تمام مسایل اجتماعی را مطابق ضرورت عیار سازد، امکان دارد قوانین که در آن برای تخطی از معیار های محیطی مجازات و جریمه وضع نماید باشد.

تشویق های روحی هم میتواند بصورت درست تشخیص و بخاطر تغیر در عادات شان به ارتباط کنترول آلودگی بکار برده شود.

در صورتیکه شخص یا اشخاص در ساختار پالیسی ها دخیل باشند این نوع تشویق ها و تحریک های سکتور خصوصی در تمام ابعاد آن میتواند بسیار قوی باشد.

 1. نقش شهروندان:

باید توجه داشت که یک فرد میتواند هم نقش منفی و هم نقش مثبت در الودگی هوا داشته باشد، نقشی که ما در کاهش الاینده های زیست محیطی و کاهش الودگی هوا، ایفا میکنیم از مقولات رعایت حقوق شهروندی است و از این جنبه هم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال یکدیگر مسولیت قانونی و حقوقی دارند.

در جریان کاهش الودگی هوا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای نقش های کوتاه مدت و بلند مدت هستند که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است.

 • کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی.
 • استفاده از سوخت های پاک
 • استفاده از انرژِی قابل تجدید(انرژی سولر)
 • عدم استفاده از مواد سوخت غیرمجاز(دود زا)
 • نصب فلتر تصفیه دود در تمام منابع الودکننده هوا.
 • کاهش پرچوی برق مخصوصا در فصل زمستان
 • مراجعه مالکان موتر به مراکز مجاز معاینه فنی و حصول اطمینان از سلامت زیست محیطی آنها.
 • الزام سازندگان وسایل نقلیه به رعایت آخرین استانداردهای زیست محیطی.
 • جایگزینی وسایل نقلیه نو و دارای استندرد های جهانی به جای موترهای فرسوده.
 • توسعه سیتم های مدیریت هوشمند ترافیک(ITS)
 • تشویق دارندگان وسایل نقلیه به نصب دستگاه های کاهش دهنده الاینده های خروجی از اگزوز موترها.
 • هم پیمایی و استفاده از موترهای اشتراکی توسط ساکنان مجتمع های مسکونی و اعطای تسهیلات تشویقی به آنها نیز از دیگر کمکهای افراد برای کاهش الودگی هوا به شما میرود.
 • نویسندگان، فعالین جامعه مدنی و تحلیلگران میتوانند آگاهی را در بین مردم ایجاد کنند و آنها را متوجه مسولیتهای خود بسازند.
 • آگهی در مورد اهمیت حفظ محیط زیست.
 • غرس نهال در فصل بهار.
 • حفظ و نگهداری از محیط سبز و آبیاری آن
 • جلوگیری از قطع درختان.
 • توصیه به افرادی که محیط زیست را الوده میسازند.
 • عدم استفاده از مواد سوختی غیر استندرد.
 • صرفه جوی در استفاده از آب اشامیدنی.
 • همکاری با شاروالی کابل در راستای حفظ محیط زیست.
 • استفاده کمتر از پلاستیک
 • استفاده از خریطه های تکه ای
 • نریختن کثافات درساحات تفریحی و سایر اماکن عامه.
 • علما و امامان مساجد از طریق منبر مساجد در روزهای جمعه درباره اهمیت محیط زیست، حقوق طبیعی متقابل انسان و محیط زیست، حکمت و حرمت اسراف، میتوانند صحبت نمایند.
 • وکلای گذر بعنوان پل ارتباط میان ملت و دولت از طریق نمایندگان کوچه ها و متنفذین گذر ها پیرامون اهمیت محیط زیست و ضرورت مبارزه به الودگی هوا حشرهای عمومی را تدویر نمایند.
 • اتحادیه های پیشه وران و کسبه کاران در مورد آگهی دهی محیط زیست و رعایت حصول اخلاقی و مسولیت های اجتماعی شرکت ها و اصناف با شاروالی کابل همکاری لازم را مرعی نمایند.
 • داکتران خطرات صحی را تشخیص و به مردم، مریضداران و تمام جامعه رسانده میتوانند.
 • آن فامیلهای محترمیکه خانه های کلان دارند و ذغال سنگ را دربخاریهای کلان ترکی می سوزانند باید به اولاد خود، همسایه ها و دیگر همشهریان خویش دل بسوزانند و عوض ذغال سنگ کدام مواد دیگری را برای گرم کردن خانه های خویش بکار برند و یا اینک ذغال سنگ را شستشو نموده بسوزانند.
 • حکومت، اداره محیط زیست و شاروالی ها یک پلتفور برای تشریح معضلات، راه حل ها و ایجاد نظر مشترک بین نهادها، مطبوعات، پوهنتونها و غیره، بوجود بیاورند و توسط مسؤلین بلند پایه دولتی رهبری شود، تا اولویت ها را تشخیص داده و پیشنهادات معینی را به دولت پیشکش و آنرا بصورت مداوم تعقیب نموده تا نتایج ملموس و مطلوب بدست آیند.
 • حکومت، اداره محیط زیست، شاروالی ها خصوصا شاروالی کابل در تطبیق قوانین و مقررات جدی تر عمل نمایند،اگر قوانین و مقررات کنونی کمبود داشته باشند آنرا اصلاح و تطبیق نمایند، از آن نظارت ومتخلفین را جریمه نمایند، کارهای ارگانهای زیاد آلوده کننده را متوقف نمایند.
 • پوهنتونهای مربوطه باید هر چه زود تر در رابطه به تحقیقات لازم اقدام نمایند و در شعبات مربوطه خویش شرایط و مواد لازم بوجود آورند و هم در پروژه ها عملا با وزارت ها و شاروالی ها سهم بگیرند تا در پهلوی مسایل اکادمیک مسایل عملی را نیز در کوریکولم خویش مانند تمام جهان بگنجانند.
 • صنعتکاران میتوانند توسط تولید پاک از آلودگی هوا جلوگیری نموده و در دراز مدت صنعت خویش را پایدار بسازند.
 • نهادهای تحقیقاتی و پوهنتونها باید در مورد جمع آوری داتا، تحلیل و تبدیلي آن به معلومات مفید برای پالیسی سازان اقدام نمایند، دولت بودجه مناسب را در اختیار شان قرار دهند و در مورد پالیسي هایکه تناقضات و مشکلات دارند توضیحات ارایه نمایند.
 • وکلای گذر و شوراهای مردمی و اجتماعی و اصناف برای آگاهی های مردم عام کار نمایند و بالای مسولین فشار اخلاقی و سیاسی بیاورند، چېزیکه در تمام جهان واقع میشود.
 • انجمن های مسلکی در شناسایی آلودگی ها و جلوگیری آن با کارمندان و انجنیران برای بلند بردن دانش مسلکی شان کمک نمایند.
 • رسانه ها در قسمت رساندن حقایق به مردم بصورت بيطرفانه، گرفتن و شریک کردن نظریات متخصصین با مردم و ادارات مربوطه دولتی برنامه های مناسب داشته باشند.
 • سازمانهای بین المللی هم میتوانند دانش معاصر در مورد پالیسِی ها و روشهای معاصر مدیریت آلودگی ها را در کشور تقویت نمایند.

شهروندان کابل برای اینکه از سرایت امراض مهلک طرق تنفسی که بیشتر، از آلوده گی هوا پدید می‌آید، چگونه در امان بمانند؟

 • اجتناب خروج از منزل در ساعات بحرانی ( اوقاتی که آلوده‌گی بیشتر می‌باشد).
 • انتخاب مسیرها با حداقل سطح ترافیک به طوری که حرکت در مسیر مورد نظر روان باشد.
 • انتخاب عبور از میان پارک‌ها و باغ‌های عمومی‌، درصورت پیاده روی و یا با بایسکل.
 • اجتناب از فعالیت‌های ورزشی در بیرون از منزل، در اوقاتِ که آلوده‌گی بیشتر است.
 • بالا نمودن شیشه‌ها و خاموش نمودن ماشین موترها در زمان راه بندی‌های ترافیکی.
 • درصورت توانایی مالی، استفاده بهتر از انرژی پاک برای گرم کردن منازل.
 • استفاده از ترانسپورت شهری درصورت موجود. استفاده از ماسک در مکان‌های آلوده. – ورزش در فضاهای سرپوشیده. رژیم غذایی مناسب .

هوای آلوده حاوی تركيبات سمی برای بدن انسان بوده و از طرفی بدن همواره به ذراتی كه در هوای آلوده وجود دارد واكنش التهابی نشان می‌دهد، و تركيبات آنتی‌اكسيدانی از اين فعاليت‌ها ممانعت به عمل می‌آورند.

ویتامین‌ها بهترین آنتی اکسیدانت برای مقابله با اضرار ناشی از مولیکول‌های رادیکال آزاد که در اثرتماس با آلاینده‌های هوا بوجود می‌آید، هستند. پس در نظر گرفتن رژیم غذایی مناسب در همه فصل‌ها و بخصوص در روزهای که سطح آلوده‌گی هوا به مرحله بحرانی می‌رسد، برای صحت ضروری می‌باشد و باید همیشه خوردن لبنیات، میوه و سبزیجات تازه که حاوی ویتامین‌های مختلف بخصوص ویتامین c هستند، استفاده گردد.

اغلب سبزیجات و محصولات گیاهی تازه، غنی از آنتی اکسیدانت هستند و می‌توانند عوارض آلوده‌گی هوا را کاهش دهند.

عادت دادن کودکان به خوردن سیر، پیاز و سایرترکاری‌ها، این سبزیجات می‌توانند از موکوس (مخاط) سیستم تنفسی محافظت کنند.

نوشیدن آب درطول روز، خوردن میوه‌های آبدار، چای سبز، شربت آب لیمو و سوپ سبزیجات، کلیه ها را کمک می‌کند تا مواد اضافی را از بدن زودتر خارج سازند.

اجتناب از خرید میوه و سبزیجات تازه از دست فروشان و یا دکاندارنی که سبزیجات خود را در بیرون از دکان و در مسیر عبور و مرور وسایط نقلیه به فروش می‌رسانند.

سبزیجات را قبل از خوردن و پختن برای 20 دقیقه در آب سرد بگذارید تا مقداری نیترات‌های که از خاک و یا از سبب آلوده‌گی هوا ممکن است در سبزیجات تجمع کرده باشد، وارد آب شود.

در میان میوه‌ها سیب، سرب را جذب می‌کند و مانع رسیدن آسیب به حجرات بدن می‌شود.

کینو ،مالته ، لیمو، زردگ، کدو ، مرچ سبز، انواع کرم، بادنجان رومی، کیوی و غلات سبوس‌دار هم این خاصیت را دارند.

حامیه نادری
آژانس خبری گردش اطلاعات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا